Skip to main content

Full text of "Spurníngar til þeirrar allranádugast uppábodnu Lærdóms-Bókar í Evangeliskum kristilegum Trúarbrøgdum, handa Unglíngum."

See other formats


I I I I i tii 4 

í 

€i)rtnðctíilttttt fnfttíeðttttí ®cíío(í fllmenní^ iHnfcflac 7 fFilfcíngum* ^trentabar ab tií^íutuu ]pefð íðlcn^ff« 

■ h 

£au béMHJp f i «&tn ðar Jel flö*/ a fí>(l# 
nab S5(0cué (Sottffdlféfonar, 

^í^píí jAfnyet rc^n^ijíu 03 jíiti'Ufíu tcetife^ý 
í '^cÍ9ti ©nöfroebi >ofi ]pab rticb nfeguw 
a'íffiim fýnt 09 íar:ní)I)/ÍQb ^'purníngor tíí fí\a- 
«u6fíi[innai' ísiti>6tnÍ6o tat í f i'íftí lefl# 
nm t r ú a r 6 1 g ö u nV/ fcm voc n^ia er, ectt^ 
finiírigiá fcu nlímiftanlcgar/ ^eltut 03, ^peðal: 
S«r lopraft meli Ccérboméíarcinun«;m, valbi 5»! 
©ptUjjo oh Becbi SVenncnbur 09 éern penfi minuft^ 
lltí, fanuiciíann ]^eírra vcsna, 09 f p cnsiuíi 

II ' ' 

Jtí fc fffr nm ob vcca ^cnuifobir, fem ccíi fcc 
írciub ó ob minba (idlfur fpurníhðor út m 
Sffrbpméöpfí nn j, ja/ fio aomatf 09 (Fot 
ifegnr voni ^olírTnn vib ^PunitnðOfðirnb í)\é 
nierðum/ fcm lítib mcðuor fiáífur ob ^uðfo^ 
en mcfl ©ubé orb fe þ$ meb Beffu'^ nppBpgai 

'ííJfln fícnnf/ prcbifðb 09 (e(ib fpMrníngoaaufír 
*^ a Iír5i IJlhfium 09 ^cimö'^iífum^ í paífi't 
tAgri SRitníngu »'g gobutn anbícgiim 6ofum^ 
vtvbur í^ieí famt «di mótmftlí, ob maröir cní 
fvo fat?í|lc foccI6rar 09 6flrnaífrffbQcar tit mcD* 
ftl almuða/ fcm foniflff" í pru'ðcoibanlecj vanO*^ 
icebi, efii feir jiálfir ab 'mínCo fpurnfngíir jafn? 
vcl tií enð cinfalbdfía og ]^acmeb inncceta fíilmF 
ín^ í)\á 60cnam a ^"^Xy fcm ]^au lopca utaiír 
tpfacr 'ípvf lœíuc nú CanöéiUp p'fra&íF 
^íngdV ^cIqqíC) til ícítJacvífivð ^péfTum ciní 
f0l&u 09 fíáífum 6^chunum, fem me6 fam* 
6urbi fpuciutiðan»a ví& Ccerbpmðígrcínicnair 
fl«ra fíalf uppfl0tva& cmu auöftjecitr/ J^cfTarf 
eptir Cicrlpméígccínanna C0ö 09 oc6aíti(tíetiunt 
l0ftHbu fpurnínQar d öcfnt úfijntiíjn, fiwociQtr 
fio 0tt)úu9t$ ccíl l«ra(í cga , fjclöuc \)ant)(ea<r 
famanbcraff viV ?íscbómði6ofína, fiio ffiíuíhgí^ 
'ur, Oeunat UKgi JÞíff 6etuc iuncfftafí "iína^ I Itm (Bví^ og þans cgínícgld^a. 

1 1. ^víivmn vH náixm þecfíiigu d <Sut>i. 

cinfum 6 aD jpcífia? 
flD lícjca aD Jpcifia @uD? 

«f)t»aD Qœtum cÆi ilitiD 6n íjccffngac 
á ©uDi? 

^oftD líiiTum m ccfi í tiOiti ti( fi6(frtt 

\)Ot,.ef 'óH.d ÍKcftum ©uD? 
•?)oaD cni fellub 'tváavbveðí>- 

I •DvaD ITiífí ímbiv nafuiini f^eíuuiv? ' 
•?)DflD falla mcun pl6uctuv'? ■ 
•DbrtD cvu fau' cgiulcðu ftiovuuv? 
»Ð\)aD cr ííuiðíiD? 

^clinft mavðéfi^né íifauDi ppnuc á 

jovDuntii ? 

•Ötievfu mifií.cv uianuatafan 6 jovbunnt? 
4ÖvaD fallafl abvav (ifanDii?$pnuí íi'jovb* 
uuni? 

v|)\)evninu aDgi'cinajl cbuc ifiptafl ^ctt 

aímcnnt? r 

bceöi í tífltni 09 álanDi? 

^efii!: F)cimuvinn ccfí ð^taö ovtií) tií af 

féc ftdlfum? 
^cfíc r^cimuíinn ccFi ð^tflí) \>cvtD tK fvá 

CÍlífD? 

•öttörnin cv ^eimuicinti tií orDinn? 

^tíaD Una^ ma fó, fcm fvd cilífD lft)tw 
aD ^afa'tií »cviD'? 

|y36vnin mun íjc|Ti©uDtocra áfiðfominn'? 

Ilf ^\)eviu fcvr maDm; iþccft, aD ©u& 
fé ()inn allva\>{fa|íi/ mdttuððiíi 03 
flaDífmiEaíli? ■ i 

2(f ^öeviuJpecfijl ©uD (i6faít? 
.^\)av «v @uDé ovD aD fiínna 09 ícfa? 

§. 6. 

^ttaö innií^eíDuv biblían? 
^egna [)ttevð fanajl biblían ®uDé ovfc 
©étum VíH' í)aft UDcfta fuIl\)iíTu uni/ aD f aD 
fé ©uDé' \)ilji, ,fcm bibIíaninmI)clDuv?. 
>S3oaD fínniv biblíau ofö? 

«f)v>ei' ()c|ív fíaDfcft ©uDð ovD? 

^CD !)\)íJíÍU ®«Ö íí«5>f«ít f^íí "^^'^' 7 |. *f)\)ab Fadad jpciic mcnu; cc iírtfaö l^afa 

vitníiuíuaa? 
t ^^afa í>cír iívífaö í)ana af fiaifé*táí)um ? . 
Slf í)i>ouium v6iu pciv faliaDic oð áií 

talDic til í^cfé? 
.&v)ai5 \>ac cmbtttti pcírra/ fcm ©uUö 
fcuDibDDa tíí niannanna? 

§. 9. 

^•^aöa í)(ut vítnínðannuav fjafa ftjd^ 
I nionnivniv (ívifaD? 

So^nœc vtav gamla teftanKntiO -jícifaD? 
v^aD tnnif)clDur gamla teflauicntiD? 
^anDa í)\)erium V)ar gamlíí te(íani6iuíO 

cinfum (frifaD? 
•5)öaDa,ftóD \)6ru ©pDínðantíc? 
^íu $am(a ícílamentifi'nð bœfuc ccfi «tw 
I í)á ni)tfamac ()anDa ofé? 
.Öbmiac cru cjainla tctlamcntifiuð úœFuc? 
.^oovc l)efíc ííaDfc|]: 09 fannaD «D ]pcjyai' 
I bareuc féu af @uDí? 
I •^ofum bíc cnn ^ jpœt: boíFuc aHor, 
fcm ti(í)ei;va gamla tcflamentinú. 

^vaD f)afa Q^uDfpallamcnnivnív 03 ^oflul*- 
avnir ífrífaD?. $í z .Dticnaíc mx ní;ia tcííaniciuiD (Frifdí)? 
•ÖttaD ii]niI)c!Diu" nt)ia tcftamcntiD? 
•^auDa l)i>Ðviiim cv nt;ia tcftamcntiD 
(Pl'ifaD? 

•ÖíaD iMlDi @nD auc)íí)fa ollum r^ciiiii? 
•^ttetiav cvu bœfuu ní)ia tcflamcntifiiié ? 
á)^cD [)v>oviu I)cfiir ^vifíuí fannaD fína 

fcnDíngu af ®uct2 
^cD [)i^ovmm .í)cetti ct tvi'itJCvDugícíft 

©uDfpialIamannanna . og ^^oftuíí 

anna (laDfcftuv? 
•^ijaDa re! í)cfiív niaDuv tit aD ívða ]^\)'t, aí>. 

©uDfpialIaincnn og ^C'Rulav ()vi|í. . 

fiálfiv (IrifaD bœfuv lj(cv/ fcm í*ciut. 

m\ eisnaDav? 

§. II. 

í)í)ernin (Típtifí ©uDé ovD cptic fíttii fév* 

(cgaíia inntaEi? 
i&í?ttD fí)nii; ©uD ofö t (£r.,amá{inu ? 
•poaD innií)CtDut '<£v>anðcrtum'.'' 
^ÓöaD fínnív (£\)anðciíum ofð? 
S:)Mt cc talaDum l&gmáliDt fcœDunum? 
•^oav «v ()onD(aD um €oanðeltum i 
•■ frocDunum? 

^MD imii()a(Da.fxóviv peiv fíDavi pavt*^ 

av fvœDanna? 
ir. ^vaövítníngíníénnii* ofo um(5ut>i ^\)errc ír ^eímnnð líapací? 
ru cdfi fícírí cnii cinn ©uötíí? 

S).9rfuDU þciDtngiarnir ccfi.fícm ©UÖIV 

" ofé fœlli cnn f)eiDíngiana?' 
^v^orníri fénnír títnínsín ofé aö petlíd 

í^ann einafla fanna ©uD? . 
^v»aD tiUinfar vitnín^^in'bœDi §oDu\y<^i)m 

oð 'bciloðum SítiDa? 
^áuni |f i(ib ^v^írnin pcír cm fam* 
, cínaDir f)\)Orv nicD eDrum ? 

^oorö Dcgna Eollum ©uD j^ccnnatu) 
cDuv fvteinann? 

€ru ^aDír/tSonur og ^cifaguc fínDi fafnt 

í)luttafanDi í fomu cíIífD, nwtíí; 

gœDjíu og fpcfí? * 
€v íjaö nocfuc í^ugguu fi)ric ofö, ab toit« 

^oniitn fannauw ©«ö áfamt nm 

^oDurnum ? 

€i3um \>h ab tiíBiDía <Bonínn ciní 

og goDurínn? 
QJegna f)ttoré cv ofi5 ]^aD mi!í(é\)crfct a* 
Dita fieiíagaun Síuta fannann ®uií 

ófamt m?0 goDucnuni 03 <£íöninum ? 

^3 - 

' toiflu unvaD looc beícan fé meðulcð?' 
sjjlcgum v>^c tilbiDia ()ei(aðann SínDa meö' 
fama trónaDacíttaulíi/fem SeDinimii 

IIIi ntm'ngm íémiíf ofé tíitiiv 

§•. I.. 

^i)aí5 ec ©uD? 

^waD ct' IpaD 2(nDi?', 

$áum \>H rie.D eDur ótmáíot) ©ut) meD) 

n&cfui'd mínD?' 

)iEafí ©uD ogtóeðfamaftljeft?' 

'§- 3- ' 

]^1)Dic faD, aD%uD fé eiiífuic? 
^Ö^.aD et^ap,aD l)ann cr óumbwi)tanleðuv?i. 
^aCa nntfcmi' 09 (^uagun ev ofðaDj^v^fr 
- aC ,;^écf ia'(SUD ciltfámv 03 6umbtei;t»^ 
rtnícflami? . 
' §'. 3; 

Jríu'O ]^'t)Dit faD; aÐ ©uD fé almáttuðuc?' 
©ietír ©uD |jaD aHt/fcm í)am gftut öíött?:, 
^uðtfé ttcðna ðiorit ©uD ccfi a((t jj'aD/^ 
fcm í)ann p6 ci^tut giott? 

^■i)aDa nptfcmiícð' f>uggun ()í»fum 'éH af- 
aD j^'ecfia ©uDé aímœtti?'- • 
- í } fiiíjia ofs5 til al) ttavafi:? 
.f)ofum K>U nocfta m)tfemi cbut í)Uðð»n' 
ðf aD jpecfia ®uD alttífann? 

§. 5.. 

.gyali íit)Öíu f ab, aD ©uD fl a(\)iíui'. - 
^(fit(^\\^ œtíb QóDann fllgáng ifUnmv 

dfetiiíncii og ráDfíofutuiin? 
.^.oaDa m)tfcmi ogf)ugguníétuiii \)lc&regí- 
. iD o.íé afi|3\)í aD^ccfia @uDa(\:>ítvann? 

.^\)a& f '^Dír f aD/ aD ©ut) fí anjíaDflf- 

.5.\>aí>a ni)tfemi ogf^uggun í)afaðuM)íCíbD»' 
ív af ]^\)í aö ^ucfia ©uí) aflftaDai' ná* '• 

lcígaim?,' • 

.gefív j^4.í)innóguDf)rceDDi fomu not af]^\:tí ? 

S;)Ml) |í)Dii' f aD, ' aD éuD fé ð6Dm:? 
.^uaD 6' \^oi: . ffecfítig uiii g«D(Fu ©uDðí? 

oD-. .fníjia oféí ti(? - 
.^DaDa m)tfcini oig f)ugv]un. cc ofð aD f i)C 

tt^ pecfia ©uDé flceDífu? 

»ð\)aD p'DDir íaD/aD ©uD fé miffunfamui'? 

4 ^ýflíxi" .oD ]^ecEia ©viö mi(fuufcn'iann? 
unfcnú' ats Mta ofé? 

ti^ab í)í)iMv :^afc/ aö ©ut) fé í)ei(agut? 

laðíeifa aD fn'pra ofé? 
»f)MDa nv)tfcmi og [)u3pn.l)efum af |J^f 
' aD i^ccfia <l5uDé^ ()eííac)(eila? 

éMÍ^\^\t paD/aD^6)uD férmíátiir?" 
^ií [)V^Cíi;é ()OTf(i: 0(1 ©uDé boDovD? 

Jþmium x>Hl ©uD cptiu xinífíú fínu ura^ 
buna? 

^öeria vttfl. f)a)m flraffa? 

S)ÍC3a mcnn ccfi ^uaga fía \)iD, aD ©uí)^ 

rtiMnt ft(t í.'ð'éciiiunt fhíðtíc \}iÓ: jpá/ • 

I)V'orfu lcingi fcm j^cíc íifvam í)aíDa- 

i fpnDinni? 
^cgna [^v-iorö tltbciuuic ©uDé réttícctí 

aD ^ann íícaffi ]paD v^onDaí' 
2Í.I ^^í^ié'líiDafl uii^nn af \)pi\Dum ^ptír^^ 

Dcrmum? 

©trajfar ©ub cetíD og unitunar cptíc^ 

.: vtcrDuðícifum [)?r í rtjí? 
.g)\)aDa. nptfcmi og ()ugðun [)ofum toér af *§, IT. 

^\3aD |)í)Div ítaD, aD©uD fétvóv? 
^vaDa m)tfcmí d.cs í)uððuu befum af 

þs>í aD jþccfta ©uD faiiuovDanu 03 ^ 

tváfaiíann? 

L i^víaí) tícníngiii íénniu ofð um íí^p^ 
uniita og ííapaöa ^lutí. 

^cfiv (fapaD f^imin jövb? 
*f)\)cncev ffapaDi í)ann [)imin 09 jovö? • 
5lf l)\)o.viu ííapaDi ©uD l)imin oci jovD?'- 
?ðícD í)m^tu .ifapaDi. ©uD ()imin dij jovD?' 
S;ilf)^ové jfapaDi [)ann ^imin og jovD? 
S^Mt htfit ©uD DpinnbcvaD met) ffoii? 
unínní? 

?:í( í)Uorö í)ííjtuv fá' aD uppevfají/ fcnr 
mcD atl)\)9li séfuv s^^tuv aD \fopf 
unavímfiíiu? 

% í)\)aD movðum Doðum'afíauf ®uö 

|?opiumvoevfinu? 
^ *&anDa (>i>ovium lagaDi ©uD jovt)ina? 
4p\>aD. ðiovDi 65.uD^ aD aflot'nu jf opuuaví 
vtcvfínu?. ^vaö p 

^Oi^ab i^í)biv jþaö, aí) ®uí) í^iníbíft? 
?^œu [^viilDifl (^3iiD cDuu l)cetrí aí) (fapa^ , 
•Ö^öiTcr fd fieunÐí Daðuvíun? ( 
^^ernin v>ar fá fíöuuDi Dagur f)aIDiun 

af ©ijDíuöum? 
S f;v^aDa ffi/ni I>ííDu ©i)Díngau í^ann ; 

l^elgann.? 

^waDa í>ag í V)i!unni í)ö(Dum \>h txl^wp . \ 
it nicnn (>clgann? - . ■ 

2f f)t)aDa jfpni íjalDa frífíuír mcnn ^anu 
f)Slðann? . • . | 

S^M\) (FapaDi ®uD á fíoíta Dcði \)if unnaf? - 

^^oaD í)tt ()inn fi)vfíi maDur? 

5lf l)00riu Mr 2töam (íapaDur? 

^^oaD l>c£ í>íu fi)vfra Fona? 

2lf í>V)oriu V)ar í£t»a f!opuD? 

SifDu fcffir t^eir fpvjíu meun í^'om öt* 
af fprir fíð? 

3:íl f>oeré famtdnðM ©uD pau í í^íáilav? 

*&ðfum r»ér noifca uppí>oaíníiK3u til inuí 
bpvDiö e[(Tu oð aDfíoöar af ^r^í aD ' 
maþma um uova fprfíu fovclDva?" 

i|)oovcrf>íu i^ccjlcgafta mcDaí f>inna f{)uí^ 

ícgu ©uDé j?épna á iorDunní? • ^j^ 

S)ícD I>\)ovm cr maDuHuu so^DDuv? . V Tli í)V6ré ec niotiuiim f«ttuc af ©ut)i 

■ á joi'tinnni? 

pfíí Dt)vin? 
^il I^vwé cqa íjv'fTiv pjívbuvbiu Uí>po 
©rfa ofé? 

§' 5. 

■^ttevnin et niannfinð lífami úíbáiun? 

'SOícD boen,-iu u't)tui' nianuciirian wifillvac 
íinœgiu? 

S;}W ci'U ^iínínðatött jUaunnníS? 
€i'u allic nienu ift)lOiv aD wiuna? 
^cat> giera jþeir., fem eiíi evfíDa? 
•^oerð cðum vév einfum aD gœta, pcðac 

\5éc niófum ^uaðiu meD jíilntng* 

flVttitunum ? ... 
^v>evé ticpa cðum vár aD wasafl 6* 

gégnD 00 \>anbníf'un í pntn^ac* 

■ wwM dnoíðium? 

<S. 6. 

^Mt er fá( maiinfuið? 

€r fálin 6DauDlcð? 
S)ilíD í^voviu er f^Iin ðceDD? • - 
íi^il f)Voré \>ar .[)i'in gœDD mcb (!ilnínfli 
cDuv ifi;nfemi? 

3 íjvaDa ífi;ni cr ^enui ð^pD friálév«Di? 

vf)\)ovn» ^ooniín coum vt^c cD bm umforðun 
fijuir.fítluniii? ' • 

forciuu fi)viiv fáluimí? 

7 

43ti0nun\)at'pi>{ í^áttaD, fcm ©ut) f!apat)i? 
*^oöniiii \)ai' umDiívinn cinfanlcga pfap* 
aöur? 

$t»evv cv ffuíD í poí ^onDa í f)ciminum? 

8. 

3 [)oaDa tiníti fcðian: ()iniu:fi)t(íu \mm 

aD \)cva IT'rtvaDit: cptir ©uDó niinD? 
^Mx\ íífíun: l)inii' fprjíu nicnn ©uDí ? 
;g)ofDu |)cíi; cnga oonDa.tiK^ncigíngu nuDí 

fíapaDa? ' 
Si( ^VÐvé d jþccfíng aGé j^ctfa aD upi)* 

evfa ofé? ' 
§4um A)^' aptuv ovDiD a& ní)íum og 

©uDi lífum manncífiuni? ' . 

^afDi ©uD ffapíiD aDvaf pnf^ntDaituHaí 

v^cvnv auB mannfin^? 
^oaD cvu Snðfarn'ic? ■ 
©^ta javDnc|!av manncjíiuv ficD ])á? 
t^oové vicgnaðétum oév ccf i fícD ^nslana? €iHí €nð(armc nicír.enn cinéjTaðé? 

*£)ootnín cc fiövinn ^ínna vonDu €ng* 

(anna l;áttaD? . 
^'covjir cru enir gcDu Sngíarnir? 
^Ö^ornin er ájíaDt fprirgoDu Snðtunum? 
3 r)oefriu eiga gbDu Sngíarniv aD t»ev"« 

. ofé'itil fi)riríninDav? 
II ^t^aö vituíngiu Uwniv ofo um (íJuöe 

forjtóu, og PÍO^alÖ allia fíop* 
abva þluta. ' 

C)^orv \>n)f)c(Dur olluni jío)>uDunvf)íutum? 

SíeD ()^:>oviu i>iDf)clDur (^uD jfepuDu 
.blutununi? 

©fiptiv ©uD fér uocFuD af Ipcivri ni&uvíf 
roDuu X nátíörunni, fcm f)ann cinuí 
ftuui fett {)etir? . , ^;. 

©uD mVframar ecfsírt:ffci)tti umf)ana/ 
()\>aD munDí aD.\)crDa?- 
^r>aDa ni)tfcmi og {)uc\c\un ()ofum vȎr af 
]|)\>iaD j^ccf'ia ©uDé forfíón? 

^tl l)Oorá h .þmí íjccflncj ©uDá fov* 
' fionar aD upporfa ofé?. 

' ?öcv ©uD um()paaiu fi)riv onum íKnuni 
ifépnum? - 'Spr* I)V»ecé evu <fi}nfcmi ðœDöar manne(!# 
iur einEíiníccja ^œfar fcamar emi 
(fijnlaufar ppnur? 

^Ötierer (FplOaöDr^iD <Fi;níaufar(f^pnnr? 

^egna l)\)0r6 meðum 'oH ecfi fara íUa 
meD ÍFpníaufu (fípnurnar? 

*?)to0rnin egum \)ér aD bráfa©uDéð6fur? 

UnDir [)toaDa iíi(\)vDi \)tll ©uD bcra um* 
' ^í)ððm fpvir uppbclDí '\)ovu? 

. ^\)Ovnin eðum ^)ér aD álíta ev{iDíD? 

^ttaDa nptfemi befum.^tr afaD evftDa? 

^\3ðrnin fl'pvir ®uD ellu fem toiD* 

&er í í)einunum? 
®tí)vir ©uD m í\)í\)DnDa?, 
^oörntn egutn oír aD íjcgDa ofí5 í \)oru 

leglegu erfíDi? 
^oaD megum \)ér f)afa ofð tíl traufíö 

í)ð ()U99unar Iþcgar ttonDir menu 

aiora ofé (faDa? 
©tríDir ^aD ccfi í <^nU réttldtu 

fíiórnun aD í)inum óðuDlcga gcuður 

(tunDuni allt aD 6i!um, cn ðuD# 

()r<rDDir líDo nauDir og ric^IírDi? 

^\)ðvnin ber fér^\)erium aD álíta (itt |íaní)? 

^oaD fíanö fltt? 

§.5. 

sSíoetic ofé ecfcrt tilfclli af íjcntfnðu f 
fejTu lífii? 

•^efum vít alDrci oífof ti( aö vjcva 6á» 
ncegtiic mcD ©uDé fti^vnun 03 
univ6D? 

«^V)ðDa ni)tfemi 09 l)nð9"t^ t)e»fum to.tt 
af aD jþccfia ©uDé fovfión 09 
fíiótnun? 
cr lœvDémuvlnn um (Föpunína 05 

vií^'^ðíC*'^ átmMoDuv t fvcfDunum? 

III. mpíMl 

llm manncfCiuiinai; fpíUíngu 
«f fynöinnt. 

(£íu mcnnítnit ccEí f\>o göbít, fcm peic 

cettu aD t)cva? . 
^afaalliv mcnnjafn\>ontyatti(f)neigínðat?- 
^öfum \>h nocfva ovfof til nD tvípfí^' 

Ciiin \)cvDu3(cifa? 

^\jav( ct fi'í almcnna fpillínð manna féígín? 
|>\)av af Umm jþaD, aD munn bíiMa ecfí 
(fi)iif«mi fína til véttvav vfívveðunac? 

^ 3 ^\}a0 -g)\)ati fénuii' ti( aö mcnti á (TunDutii bcríjii 

ffpn á f)iD96t)a/ vita beti-a, íii l)afa. 
j&ó faint tííþncíðíngu til f)iné v»onPa? 

^^iíaí) er fDnOfamícð givnD til javDncífiu 
£>luta? 

?i{ l^öoré á Ijccfíngin um mannciTiunn*- 
ar almcnnu fpilHnðu aD nota ofé?' 

<gc ©uDt um fpilUnðu mnnnc(íiunnai" aiy 
Unna'i ' 

^toaban f)cfic ,mannc(!iunnai' fpiflíng; 

fíti' upptef? 
■.^toei'íS tocgurt rci;ní)i ©uö toora fi^vflit: 

forcIDra? ■ ' 
^tjaöa .f«rf tav íi poílífvi rcpnfíu? . 

<^mt tceíDi toora fDtfíii forcfDva? 
'^'om ^cirratoarD fprflginnt tif fDtiDatZ' 

íSat ©uD ccfi í)inDrat) toora fi;rftu fov- 
cfDca frá aö brióta f)anö boDorD ?- 

^i^M ^»Drö lit ©uD þan ccfi oertíi;'" 
ðD (fi;n(aufura '{Fípöum? 

^tieiré ttcgna gátu.V'OViv fi;'r|íu forc(Drav ccf t- 
adtiDfttt mcD(íapaDa faf(c»;ft flánaat 
ii. .attirti^niDiaftnna? «7 

J^mi tieðna crfou ni&íar ^tim íeffa 
fpillínðu? 

^oei' cv ocfof in tt( tjntíéíegía fpn&a tnanna 
6 meDaí, fein tneD árafiíflDanum 
niagnafl og bvíótajl ót? 

Jp)\)e»rnin fann epttrUf{n3inuinátoe):tu]5efá 
tríé/fein er íUrar tegunDar aD ^eimfojc* 
aft upp4 mannefííanna fpintu niDia? 

v>eðna v>i(Di ©uD eÆi ^inDra, aO 
fá mami(esa fpiIHng átDreifDi(l? • 

§. 6, 

^afa mennirnir tapaD allri eptir* 
(aungun ti( farfcrlCiar t^eíðengn* 
iö fafír fpiníiiðarinnar ? 

3 ^öoriu er fa^narleg farfœlD í)it í f;eimi 
innifalini' 

^verð treflna cgum af fremjta míðiií 
aD forDafí: og aflesgía aila leflí 
og 6Di;gDír.<' . 

^cfir fpiníngin gStaD átjlocft h'ú ofí ðBd 
tilfínníngu um ]ÞaD, fem rftt 
-cDur rángt ( povum atl^eftmm.' 

^éfuin \)ér cnn jpá anír fampttiíu.' 

^waD gt&rir famv)it|Tan aD pevFum ofé.f 

.ÖwenÆL' er ttot: famoitíía g6D^ 

Í23 3 9Seðti« aD \>ac\)cita goDa fami?it(fu.? 
.f)i>cncet fefur fammt(faii.'* 
^nn faniv)itíían alDvci tafna.? 

*^\)aD €V fpnD/* 

i^\)cncít Dtí)0ír iitanne|!ian fpnö nieiy 

[)U9rcnníngum og - gimDum ? 
-^\)0rnin.Dtí)!íirmaDurft)nDmcDorDunum.?' 
^^'oíJtniu fpnDðát maDuv nuD v^ci'funum^ 
ét jþaD nóg .aD V)ét fotDnnjí ötwti^' 
. íll orD 09. \)ciE? 

Er nocfiirr miámunur. h fijnbirtni^ 
.f)t)0rí fijnDðar af brcpfflciFa? 
t^v^ab gierit 'f riíiinn. maDuiv fcm fpn&ðai;' 
j.^,; af fá\)it|Fu cDut fatáDtœDi, lltap fcnr 

^ann \)crDur \>at t»iD vfíifión.fína.^' 
.^öðt fpnDgar af áfctntnðií' 
^MD fíjnít fá, fem fpnDgac af áfctníriðtT 
^oaD \)írD(fulDar,fá> fem f annig -fi;nD* 

gat af íifcttu úl>h 

©étut'fannfriílimr maDur' fvnDððb aT 
^ ; áfctntnðil' 

©ítut maDureDIafinocfrafamiavíí0afac> 
t V föPlDmcDfjjnO^ini? •&i?aD J^Mh fpígif eptirfi}ní)iniiií)íft tímanum?' 
j^ttot' veuDa fpnDaviiinai' ðielD' oð unú 

, ínm i eptirEo'iuanba Itft? 
^\.>öcé •oiQ\\(í er paD f\>o l^attuleðt ab^ 
I6ta fi;nDariiinav tillocfantp r6tfe|íaf^ 
' i ^iactaniti 

lím. pab, bv^rnin Scfóé ^i'iftí; 

- lí r <B u & n ij r l; c f í v » 1 0# 
fUc m ð n ir c f E i m c n « v 
}?éíi-ra fpilltngu.. 

ðSiIDi ©uD flD fpiiDin (f i)IDí fteppa mantr*' 

^ efFiunni í cílífá gtotun? 
^\>aD fycfíí tniSD ^u^í íií ciD ft)na 'fi)nD'/ 
tiðum iiiajint niifFun"? 

^il í)\5oré f ícfaDv ®uD niónnunom €nDý 
uríaufnaraT ; 

ffffti SnDuvlaurnarinn aD frelfa fpnDugatf 

niannclTiui' frá (ícanilegti nauD' 
^oeré tocgna cru nepD 09 m6t9&nður gagííi' 
■ '■ fcá fprit'manncPPinrnai-? ; 'Q' 

3 \)M^a ffi^ni í)ac í)á ■ €iipiir(aiífnátr¥d'- 

cinfanlega fcnDur? 
^Döriav cíu jSœí ff^ififcga'íUéifantr, '# 

iDnDimií fpigiar §.2, 

^\)6ti' í)«ímfinð gntiuvlðufnan'? 

SQm <£tiDut(aufnavinn mcic cnn einí>eí 

manneiítai 
vícec Foiu ^nDurlaufnarinu í ^eiminn? 
Sptir (>to0tð jfipun oac €nDutíaufnavinr» 

faHafut 3crú0? 
^Ml) í'oDir nafniD jfcfús, og r)\>aÖ tterÖ< 

ur iue& j^ÐÍ fí)nt? 
cBeflua tjvevé faKafl Q:n&ut(aufn'avin»' 

^i>aD0SfuvgnDur(aufnavaiiönafu2^i'í(f* 

uv tií fi^nna^ 
^öaraf ttitum \)ér, aö enginn annav ena 

•^fifw^ af na^ai-et^ ð^tuic öevíö. 

^MXía fínHiteifn evu ^nDuvíaufnaraUf? 

um tiliogö i fpviv^eitum? 
?íf §\3euö (ett(eag oij niDíum 4ttí tíTeflfe 

ÍO0 flD \?era foiirinn? 
^mt átti tnc|Tto0 aD fcíDafl*? 
.5\>eiJ<fr átíi n7effiía0 aDfotna í&eiminnt 
.^VfaD 6tti tneflfta0 aD HDa 03 síði'ct íi^' 

jovDunni' 

€í aílt j^etta fwmf omiö einiínðíö 4 §• 3". 

. uv foiuinn í í)cimínn? 
^m'úitV,\)avCi '()anrt. l)(utta!auDi í)innav 
. mannDómlcciu nártííai? 
'I)\>ové fiMpti \)av f)anif tílbáinn ocj 
gétinn x móDmlífi? 
©étumv»év jíiííD [)anírðétnabav mdta? 
.^WD cv ()ann 09 ()wnin DCiPav baniv 
cptiv ðítnabt fjnum oglceDíncju? ' 

]pá 3c(Ú6 2^cíftur DtDín fannarreði' 
. luannciTia'? ' 
€v í)ann fi^uDuöuv fœDDuv einð ogViécT - 
•Ö'oaD= ev pa^ nuD oDvum ovDuní ; . 

' ()ann f)afDi entjft fi)nD? ' 
^\)6vnin fannaDi ^Vfue frg filamv fijvíi!' 
■ allví OjnDa" fecfnn? 

\)cana fi)nDi ;jcfúe \)Vx)M toíö' 

' ' cíl: ©uDö [>dDovd? ' 
«C)^()vnin cðum viév aD f)CðDa ofé^- cptíC- 

Jefu' Danni ?' i 
•l^i^Dvnín lámnrA^ív paD áfannafl í uevf^ 

itui;. aD tév eíiTum alía mcnn'?' 
S r^oci'iu.eaVm -v^év aD ^appfofíaaD ueiait' ' ^bcnœc íét ^efuö (fíva fíð^ 
^uau lét í;ann jfíra fícj? 

ffíni? 

^\>aD bar tií fi>rir jfefú flcajc cptir f;an6 
í!ívn ? 

•^veré \5Cðna r'arD ^^fúí? aD líDa mavð* 

*^oflD §ievDi 3efá0 cptir aD f)ann war 

(f írDuv ocj l)afDi afflaDiD fvcifíinguna? 
S)?cD í)\)eriu jiaDfcfli jí^r"^ f énntnflu fína * 
4!)oaD fí)nDu frapta\)crfin? 
^•i)aD v>cvfaDi 3}(^ Srifle Dí)rmatí lw> 

D6mur 6 jíjvDunni? 
3)ícD ^v0víu f)ofum \)Sv fcnsiD rétta pccfí^ 

ínp á ©uDi cð ^anö \)iíia? 
«&í'$rr í)cfi'r tií \)iffu fénnt ofá aD ann* 

aD líf fé ti( cptir Ipctta? , 
•^todD cr ofá í>inn bcfli íciDaí\)ííií tt( 

Di>BDa.fuHé íifernið? 
Uni ()oaD munum \>ír fomafí aD rauti 

cf \)év einíírðlcða mcDtofuni 03 ftjlgí 

ium 3cfú lœvD6mi? 
^\)aDa ðuDlesann frapí f)cfic ^^fú fofrí^ 

D6mur í fér f6íginn? 
llm f>oaD tlDvBift cnn framac m fulIoiiTa af^ 

-^clfavi pccftnðU^ . ^S)Owíntu^«t teatiD ^cfú ltféfí6vuni,mcö* 

gyric Í)MD tncetti ^efiið offífn af ©pD* 
íngutii? 

•^vvovgvMJðna f)t)tuDu ©pDíuðar I)ann? 
SícD ()^)Dvíu rcpnDu þút til aD tafa í)aim 
of Ufi? - : 

í)\>ovt \)avD um fíDir f)an§ f\>ifavi? 

*t)oaD fnóDi 3nt*öö ^í* í"^'*^ í)^'"*^ 

oð f\)ieia? 
^tíeftnin gecf ;pctta foifrccDi til? 
•£)v»aD gierDu l)öfDíngiav ©ijDínða toib 

3cfúiii, ^ptir ^aDjþcir fcngu ^anD* 

tcEiD l)ann? 
^ofDu j^cir nocftac fafiv fi}viv ^vteviac 

DÆttla fi;nnu í)ann til DauDa? 
^v»erium fínp í)cir í)ann fíDan? 
^v^einin \tt pílarue fara mcD f)ann? 
^\>í gievDi ptlatuepaD dmoti \>ilia fínum? 
^cD [)\)aDa m6ti Do ^cclfavinn'? 
íbdDi 3cfÚ0 eimingió fáva píim 6 UFtf 

amanum? 
«Ö\)aD IciD ^'cfuð á fálunni? 
Q>ar ^cfúe ^vœDDuv \)iD DauDann? 
©at I)ann ccfi fomifl biá DauDanum cf 

l)mn I;cfDi uiliaD? . nnmCi lonta'? 
€i'paD at)nnt)rá f6"_2íffu t(o(!raí)i ab 

()iií\fa tiCfínndC p'tnii? 
^tóav affonOcfú fá(dráng;ilcín!anícgí\? 

§•7- 

gcíb jfefiíð oIiMín(5Íá :fa!(aué? ' 

^pvic ()vat) (ciD $ann {tá? 

J^fe'a'b fnóDi: ^amt tfl aD .csðnga mc& fðf^^ 

uni toiíia unDir pínuna? 
^il ()\>Dré- íciff yt(Ú0 í aílra fonDucjtíi 

. mamia tíaD? 
»í3\)efríu fcm Jeftíe tií (íjiDav itieD p\)í aö 

ííDa j^anníð ^aD ftvaff' f)'^fD* - 
• . " um 'tiíúnnip^ 

if)ttaD v>arD i^ppavflí ^rcflur ©i)Dín}3a 
aD giora h l)ínni flóru friDpœð* 
'tnciar ()íittD? 
í^r)aD íitti ^ctta offur aD fiyrirminDa? 
^rtcnœr ft)nDi "^t^úe fig aD i>cra j^ann 
^ tétta ppparfta ^tc\tf fcm ©uD 

- l)aíDi tilíctt? 
^'Hxiw fornfcerDi ^cfiíö ti( fríDl^œðíngai* 

fi)rir ()cimfinó fi)nDir? 
.f)ocnar aft6fufi,fórnir gamía tclíamcnti* €c prtc f d nocfiiut amiat) fnöj^œðíngar 

. nicDal ti( cnn 2^i*í|lí? 
^eðna ^v^evíS cðuni aD (cíta iiáDar 

UuDír ÍH^aDa {fi[i)vDi. mcðuni \)ác ^cphta 
ofS ndDav ©uDí fi)vii: 3cfum 
;Rcí(íum? 

•f)\)«nœt 9?tuni t>ív fi)vil Í^Uð^aD ofé vmD 
])eíTa náD? 

8. 

TRœv to! yfúe Uf fítt aptuv? ' ' . 

^^)ornín tóf f)ann aptuv fitt l(f? 
^afDi ^ciuö^Duv fiu'ii'faðt fína uppvifu 

áv gvefiiiui? 
^\)Ovfu lcngi Dv»alDi íjann 6 jovDunni 

cptív fíná uppvifu? 
S;)\(i l)i>cívíum \)av ()anu i |)c(Ta tí'JtUíí 

ttu Da^a? 

xÖ\)aD vVOvDi ()ann [)ici \)inum fínum og 
Iwfocinum í ]^ann tíma? 

^av f6 uppvifni (cuðuv fí)ni(cga 
ná!<e\iuv íi jevDunni? 

*^úOvt fóv I)anu aD liDnum pcim fiövu* 
■,tíu Doflum? 

5ÍD ()iHMÍum áfícicnDum fóv f)ann ti( í)imna? 

^oaD fliovDi I)am] aD ípfiuín íiDuv ()ami 
fóv upp tií ()ímna? I 

íjimnafer? 

•g)oaD íiierDi ft4,í|w ^cfúð f eðat .^anii 

\)ai* til ()iminð farinn? 
^Wö þ'x)X>k ^aö^ ab ^ann fctfifl ii 

íjœð.ri í)anpar f.otJunium? 
*f)\?aD ct 3^fÚ0 2^víiíuc einfum aö ^kA 

lci.ti, fem bann cr SnDurlaufnari ? 
<fo\>Cfrnin fji6rnar ^ann, fcm anDIcðut 

^óngur oð ©vottinn finncw ftrltu? 
^\)aD cr 3^r^ö Zun(twv cnn fvamav/ 

fem v»pr SnDurlaufnari? - 
^toevnín þiDur ()ann fi^rir ofé? 
•Ö\)eré\)c^ina biDuríjantifannið fyrtrofó? 
*Ö\)aD í)c:pr ^^fí*^ fannaD mcD finni ' 

uppvifu og [)imnafor? 

?íf í)Uoriu I)ofujn .\)ér ná fnfliMffti iini aí) 
©uD í)afi álÍtiD 3efú fríDfcrðln^U 
fullvii>lDa fprív of0? 

' -&\)aD ðéfuv ofé V)iíTu %\mt cfc cp.íiv]Þí«* 
Hf muni \)cra bctva Iff? 
^i^aD jtprfiv \)ora trá um li.fam<\ná 

uppvifu? ' I 

»^\)aD CQum \>ér aD ðic'va tií vét I 
()ofum nót 09 í)Uv]ðun af í)\)í, aO 1 
\)ita Jcfúm úRviftum \)orn auDi^ J, 
lcsann ilonánö 09 íDvottinn? 09 (>an6 fi'iD^a'ðíiip áitfícDuc í 
fvceíiuniim ? 

i>et'ba þiutcoían^í í þeivct 
n « ^ g f l H þ í l P/ f c m ^ v i f t * 
tiu t;efif þeim út»egaC>, 

í)«fíí jfífuö ?<n|iuf mcD ftnni cnbuví 
lciufn ð^pD ofð Ici)ft til aö fijnDða? 
ígil [)v>ové cvuin tiéi' (FolDbunömí fpvtv 

Jcfá cnDuvImifn? 
^i)öi'j4r Í)afa|jáf4n9a mcinínðiminctíð* 
, nclrtufnina? 
i ?il.^\)0r« ujjpocfafl fá> fetn tmítcða 

^þccfít; 3efú ZVtrijls enDuvíaufn? 

.&\>aí) afmíílají fpvic augum s>m\m, ]pcð* 
I ðv "oH atf)U9uin I^toovc jfcfúe Sfi^# 
ttc tjac, D3 f)ftns$ f4í;u píjliv 
vcsna? 

< 6; f4 aD giora, fcmtoeðna iSKífle 
ðirnijt aD f6 aígánð til ©udö náDac? 
.gioovc ðétuv [)Uððaí) fig \)io Jefú m-ifle 
1 ^'iDpwcjíngu ? »- _ 

- 

fem \)a^a folitvaíirafa nn'i á ZNfiítuiii? 
€c &nðvn; tvcði fi)vic fpnöivnav al'- 
Ccilié nauDfi^nlcgiu'? . 

.^Víat) »'ttí)cimti|í til , fannacícgé npíur* i 
I)\)avfí5? ■■ . . ^ 

ac ámvDtngav? 

^ö&tnin ÉQuni v»h' aD biDia ©uD fi;c#- 

irgÉfntngac á fonDinni? 

^toecnin d v^orum bctcunac dfctntnði flöe 
v>eca ^áttaD? 

^toaí) toclDuc í)ví aD umunclfian cc fv>o 
treg tií alv»av(C9cac vDvunac? 

SðleD' í)))ertu mótí uwnevfaíí luaDuc íá. 

tií aD meDBíuna fpnDic fínav 03 vD;« 

afl^ciccð? - j' 

5íf l)ö0riu fémfl fam\)it(Fan toíD? . ' 
llnDic t)\)Oriu ev jþaD EomiD, í)vioct Ut 

MUiwn fceva ofé ©uDð ocDa- aD» j 

toarónic í ni)t eíuv ctíi? 1 
©^tuc iiiaDuv ftaDiD á mótt ©uDé náD?,' 

2íf l)V)ðviu fovl)ccDi(t manneiliOin..* meit 
Dð ttieic? 

^ttaD á cinEum aD fn'm ofé íi( áusucó fDC*^ J 
icfDnDicnac? 

h Mta, 09 íjuaD niif iD (ía( íaD tocva.? 
€ptiv f;v>ei'iu íítuc ©uD í looru ángti ? 

S f)t'Ot;iu tt fannarlcg txi h ^efuttt 
' Sfiflunt inntfalín? 

€c f aD nóg ti( fanntac tcóac 4 jfc» 
fúin ai-íjíum, aD ma toifð «m aö 
Oann fé I ^ciniinn fominn til aö 
uppfíccDa 09 cnDurkpfa fpnDugáí 
manncffiuc? • 

S^i'omx mctui' ZU*i'(l8 cnDuvIaufn einé 03 
tocrDí cc? 

l)\>ecium cc fanna tcó aDfínna? 

^i^erjiv cru fannpDranDi? 

^ttcncei' cc tcáin ttcif? 

(£c toci0 tcá ctfi fonn 09 ©iiDi £$(f n# 

^.^oer cvu f^nnimccFí fanncaí'Wiltac? 
' á^\)cnccc cc tcáin DauD 09 íion);taílou$? 
S f)i>ocíu á fonn 09 (IfanDi tvá aD f^n« 
' ^ . fig öccfanDi? 

©aum béc af cgin ícoptum fhóiö of< 

- 09" ÍcáaD? 
^toocd.wcgna ð^tumtiác ^aD ccfi? 
a)ícgnm ttéc jþ4 focfóma poú'ac fáfac 

bmnl C 3 «&oaO(i m ©iiDg orÐé?- 

ríttiíccia um í)onD? 

i^öeitœt fœt íjeilagé SinDa n4í) ícfi í!erfa& 
i fálmini? 

ofé ti( ð^Df nicö maft? 

©ititc réíííti'íÍH'D frijíin tnanne|Fia' v»cci& 
fulltoífé um fína v'étttœtínflu l>i& ©uDi.? 

i^íjecniirtocvDur; nioJinetfiaH líttlcftt fi)ií# 
ic j:crúm 2uift? 

»^ö«l5 ci' ©uDð f oilun tií mannanna, 019 
'í ^ioenu. cv f)án innifalm? 

.^oaD oilli'itnínðií) íóta jFiíiafl fijrii; itpp*^ 
Ít)fm9u?. 

i|)ttaD fléfur ritníngin tií rpnna iinS) ovD* 

inn cnDm'fœDíitg? 
^\)aticr|jab, fcm ritnfnðiii fanat;í)«íðun? 
4)Sim part,uc fuceDaniia ftmií,] ÍA^enúu 

^eilagut SínDi leiDic man|ic|fii[ma 

tncD fíTium náDai^Ðécfiinunnií fann* 
'■ , raVi pDriínaí ?' ' 
^ l)mn bcpit fcœDflnnft, vuppwfimjí 

m til aÐ WDia uiiv aDfÍPP í;«i(ag«, 

S(iiDa? ■ I 

^ l^um 6(?tiítini cruni \iH ntíinrtíi' 
©uDi tí(. aD faiuía uiíD toM'a''tct!t ?- 

IKf; ^\»nu á paO aD fiáfí .r>í)ð«; \)jtS!: 

^.^„ ttJlí fé. fenn DS' íifanDt?: 

©jtúni tiéc fovj^énaD ©uDð náb og (^íu*- 

fjiMptna meD \>oi'um góDttcif nnv? 
^toevnin cvu vsor bcjíu toctf clfígf omin?' 
©étuc l^aD lítiD ðott/. fcin loéc giorunp 

á jóc^mvni, Bomip í fa nií í f 't ngu oií. 

glcDina í í>itiu &ctva líft? 
^tooré. vcðna v>ili ©uD.Qiiíta'Ofé f4íu^ 

jþaD j^á nauDfijnfcðt aö Ofct)ta"Cptíi- 
©itDé wíia , fi)Vjl A)ér ð^íun't C(íi fot»^ 
íiéna& ^ané náD mcD ]þí>t? 
Sgura löii! fatut aö ðií"'a g6bvetKjí' 
til íjcfð aD tocrDa l^ólpniv?; 

cc ^tipr- |F;i;IDa?- 
^Dat* ciru' ^au; almcnntíísu (Ft;íljuöerP 
fcwln? 

£ j,: «?; flliucnuilcau jfi>IDu\íerf inuifcilui? 
ílttOi'uiu \í6ái']^c|Ti ttu boDorÖ upptcifnuD?' 
€t ccfi ©uDé loðmár, í .|3cim tíu boD* 
, ■ orDum/, íTnfaiiIe9qöéfiíD,©i;Dtn(5i)m?' 
Sj)'\)í cðum ííé'c ^'a ciD' toavDttcitd ^aD ? 

^"om et ílígánflut' allrrt ©uD^ boDotöA^' 
p:iD 1169 tiP uppfijlHiígac ©uD^ b-oö* - 

ovDa, af uátci'íru'/fari cíuu aD ðieva- 
■ flött-?-' 

CíU' ]paD famíarícð ðótit'cvf, fcm o^ma^. 

til aD oevDiíulDa fjróé mánna, cDuv- 

af óttrt fpt'ic fíraffi, féu ^an ó^mt) ?•' 
J^\im h aD vcra tilðáuðuc allía vjofra; 

öéDttctfa?.' , 
= ' A . llm ^ylbWá vitit (Siily\ ' 
.Ötíoré vegna erum toéc, (fuÍD.bunDnic aö^ 

DÍ)vfa"©llD?'^" ' "^" ■ ■ ' 

^tieínín cðum tolc aD D^vfa @uD? 
€c íaD n60 aD D'orfa ©uD meD ovDí'- 
tim, 09' ótí>ottijS lotníUðu ciuni? 

.g)tienaíc vcrDÍiv- wl' ©uDðD^rfah ab 

í)vœfni? , s 

^mnin , et f)V(ífniéfun ■ tjí)vf an fpfif 
r li^uDé aúðliti?'" 

I. 3nnvoitÍ6 ^ntí&^vtttnin. 

I 

I ^i^ap i'ítí)cimtifl til {jci'é aD tílbiDia ©iiö 
í fannleifa? 

l^ané boborD? 
3 b^íoríu 6 i>Dt .ðuDÍ)rœDjTa aD fí)na fíg?. 
^^orniu egum \>U aD éuají ©uD? 

§. 3 

íþ\)t ccjum v>^\; ap cl(fa ©uD i)fít 

{)iuti fvam? 
^\)aD átl)cinuiv elifan.tit ©uDö? 

^\)ífgum\)éra-D í)(í)Da ©uDi? 

3.()\)eriu cv ()lt)Dní» toiö ©uD íiuufatlui: 

í|!)i}f cðum \)fc aö ccíDa ofá ui)pd ©ub t 
tf)tíaD « aD i'ciDa fig uppi @ub? 

^Cijum . vír ccfcrt tilbíDia 09 á ccFert 
vciDa ofij ncnia @uD? og pní ecfi? 
^\)aö cr fi;nD A moti fprfta boDovDiuu? 

»Ö\)eV:UÍn frcmium \)a^afðuDaíbí)rFun'<&iit' 
fi)nD4;m6t; fprfla boDorDtnu mcö^ 

vorvi clflPuoð U'fliifti? g;. f. 8'- 

.5(\>0vtTÍi] h mt öuDI)vceí)|Ta 0^3 cff ct tií- 
©uöé aö l^ta fig t líófi ntcD vovví- 
iiuu)ovííö guDéDíHtun? 

^\)evnin & cljTunni tií n^iinganf f)htt0 

aö l^cva íítovví innv>ovtif 9UÖðDí)VBnn?- 
^ivevntn ©uD aD eljían fé'incDaí allra '? 
i £útþci'0 fvcíDunr, cv í)onDíaD 
' um (Bplínvnav, fcm vnDvtfia iun>- 
i&ovtið ðUDéDí)Vfm]inni? 

ir. Utwucíe <SuO«&í)vfumit 

^uecnin fáum 'útt lofol) [yann 03 i>eg* 
famaD? 

jpacfáD? 

^toaö et bœn 09 áfaHan? 

^ecDuf ífDi'Uoífi beDiD cnu mcD oTDum? 

^it í)\5er^ ec ©unnuDAðuvinn œtíaDiii' ?' 
^o^it ev f i'iftimw i!»)(baíi funnuDogum? %£)\50vtiíiivCðutii t»ír aí) bvúfa ®ut)é nafn? 
*^oövniu Daní)ciDvaíl ©uDí nafn nicD 

focnicejíngum ? 
^t»aö au9íí)fív bDÍj) 99 vagn? 
•^i^ocnin v»an^ciDvall ©.uDé nafn níe& 
f\)arDöðum? 

Jþvi&ré cðum toér aj) jninnafl toiD o^in* 
ber fœvi? 
^ 2ÍD í),po.vé boDí má fpevia? 
, ^il í)\)avö Ercjía ^fivoÐlDín , ciDé? 
»g)vtevnin ev nreinfoívjóancun aD áíítal 

-p\>aö cv ðaíDuv ? 
' ^cdum s>H fava nieö gaíDuv? 

§. 8. 

^ö^^ornin \?anT)cíðafl ^VfílDavDaguvínu? 

^$.11 ,I)v\orí5 cr l)ann l)dc(aDuv? 
íþóí ncfnift í)ann m\ þh b^ííDavDaaur? 
fPi^av í^^nDla fvÆDln um (fi)lDuv\c.ví pau, 
^ cv \)itvífia útoavtiá C!UDéDí)vf.un? 

B. Um (fylC)uita t?i& (ídlfa o\es 

llm l)i^aD cium s>H ftáffum oils |íj)IDuaív? 
^\)Oi'nín clfíum.vév fiálfa ofó vétti* 
•Uaa? 

t í. Uíit I. Umþyggia fytív Salimni. 

Hm ímt) íFa( of/^uðaö í tilliti ti( {^U 
arinnat? 

?SíeD (;v)evíu upplí)fi|í ífpnfcmín? 

2tf l)V»0viu m4 ei \)íljinu ftiotnafl:.? 
•^oevnin v>cvDuv í)ann v^avinn \)oníJum 
tí(()ndðínöum? 

^ecjum \>tt affaEa ^ovat 6oivDínðav? 
í)uaD (Fal ofé um pœr um()UðaD? 

^\)er « (TplDan í tiniti til fam\)it(fu 
viovvav ? . , 

egum áö ^afa pjív t)Ctíni? 

í)v>o.v ec \3or (!i)(Da í tiníti til DauDané ? 
cðum \)év optaD l)Uðfí^ um DauDann? 
II. Uinl;yggía fyvii' lifanianum, 

^\)evnin cðum \)év aD bvcpta í tiniti tit 
vtovi5 Ufé oð (íPama? 

^vvevntn'cgum öív líf v^ovt aDdííta? ' 
mcðum \>év fíálfiv ci tafa af ofö 
UfiD, eDa (faDa limu r»ova? 

§•2. 

V 

/ 

/ 

1 37 

^\>í mm to'ec at) fovÐall 6f}6f 1 niat ca 
.^^ftti aö r^alDa ofá fvíi l)ói-ti$mi pg 

^toav íjenDl'a-fvceDin um frifiilcðt pvíííí| 

IIÍ, Uni^yggia fyuii' »oyyi timánlmví 
; . vdfevö. • • 

ec' íat), , i?i)(.t)a , ,at). , pb(a veí.aínðni'ifíaa ?, 
»&\)evnt» tiec paD aD giova? 
4>oí eðmu tóéc aP itunDa.i)Dnoðfi)avf«iiiii? 
«t>\)aD bá- a'D toavajt v>'iD 6|íunDuií'tiov* 

cöin^gaðnö? 
^\)Ovnin 'vánln-ófaft auDctp? 

vpöevnin niá fíppajl'eptiv r^ciDvi, aff)afDí 
■ tváocvDuðfcifa? , - 

^ernih (fufum va- ,í f^ciijvi r^cgDa ofé? 

|)oevnin mcgum viévniötaáno'ciiuííífinu ? 
^oevnin m4 tiinna oov aufa ofð dncvgiu? 
|)v»aD bev aD \intn(l'í qIcDí? 
^»o,min bcc ojö ,í)ana aD. áiíta ? 

^ivðvnin I)ec ofé aD bcei)ta. t m6t(aíti?, 
^öaD of$ í m6t(ffti ^uððrt? 
ir.ínga? 

Sþijf {cetuc ©uD |3(si' Dfs aöOenöum 6«ía? 

„ ; §• 5- 

?í)\)í cgum íjéi; nö fovDafí aHt i)t)iulet)r»? 
^Dí bei' aD fíutiDa ,};Dn og (íavffemi? ^ 
ilií 9af (§3uD ofé m<\ fcapta? 

C. Uiii jíylt)unö vib naúngonn. 

wopnin cðum \)áv Ajovn náánða aD eíjFa ? , , 
toövnin bec viíD l)ann aD bvepta? 
jÖm'c ec ttocnáángi? ! 

' I. •Um^yggífl fyvív fálu náiíngane. 

^^oocnin fðíum \iH umí)í)ððtu boviD f\)C# 

íc fám ttová náánðci ? 
íþtor-eðum Siit aD beva fefa umf)í)ð9i»? 

§.2. 

Sj)m mcD féjíum vH íi)fl íjocð náiiínga 

■ |il íÞefé góDa? 
^|)tei'nin v>evDuc í)nei);Ii ðéfíD? 
■pbecnin tievDuv í)onum f'omiDtil enéílla? 

■§•3' 

^\)0cnin i!aí .toov bveptni teva wD ná« 
tfngann/f cgav í^ami mifþcljtur wD 

... ofé?.' 

megum wH; «1 ceiDajl: í^onum né 39 

áiið'nné.og fí)mðáfð I)oiium? ; 
^toevniti fáum \)H fomiD Ijonum til 

fiá aD fér. 
ííj\)í cðiim 'íjéi' aö tn'ítfa tfinfamleðar föi'* 

temi' v>iD ^ann? 

_ • §• .4. 

íSlJcsum toíc cÆi l)flta óöini öoca 03 of« 

íljof ccft, né rtáífít: íjcfurt tooc á jpcim'? 
.|)V»öi'nin (fulum líéc bvcpta vib é\>irti 
voi'a, fcm (cita(l vnD aD (!aDa. ofé? 
.J)oaD:(?a( Afijfa, ofé tií aD fa^ttaftfinb 
• j^á/ ()ibia fpvii' jjcim 03 f)i6(pa jöciiuV 

. ^' 5' 

^Jcgum Ut foíDcemrt nocfui'H nwntr 
tócflna T^ané taúngu mcintnða CDiic 
6lí6i'a tráavbMgDa ? • 

^\)ornin bec ofá aD brcpta víD fv6ví(ít(í 
braDuv v>oía? : 

Gðum 'toéc aD miéðvuna iwcPum . tnti 
Dí'tjðDann eíoip,, \)m\\ mi i 
tpmD cDa AJÓíœDi? 

II. Um^yggia fyvít; Ueama náúw^me. 

^ccjunt toéc fprra náiSngann (ífí cDUí 
(faDa r>ciifu ^anð cDa iimu? ' 

í5) -Ömitt .^i)eniin 6Iítut ©uD fpnD? , 

}þ\>í mcgum ci Icðði^ nieira crfiDí\ 
7 ú iiáángonn/ cnní;flnnf(íi;affðflaD?' 
^toornin ffaDafí níiánginn/ií/cf t'éc aufí- 
um l^onum I)iaitafovð? 

-Ö\>0rnin f6um ní^ilngann frpTft niclí 

ráMiní oð DdD? 
-p\>cít í)enDIa froíDin mn Í!i)íDu tota \>ít>f 

lif ogi (íEama náángané* ' ' 

íll' ttnií^ýg^ia fyrír tínianlcgci mU 
fcvö naúrirjanð, 

J^m íc i>or^^(fijlí!Íí' '^tíllití-tií iiáiínsí*^ 
• •"aníJ tígua? 

^ií ijmé géfuv ©ub manneifium' ð6t« 

^ 09 jídmiuni? ^^' 
^\>aD cr piofnaDuv? ^^>ab'ct 'ván? 
^oaD cr ab* f\>'ífía níiúnð^nu?.- " ' 
•p^ca^ er fPpíDau V)iD uáánðann í tíílitt 
til fóíFé cDuv .fénaDar ^anö, 

- -§1 2: 

^Dornin í6íum \>H náíínðann ríttarnicfÆ 
í eílu? 

töoornin biáfar fárétfíícga mafí fína, fcnt ^toet' ct m ííDlöa i tiKíti til uxU* 

^bíU lainia? 
^úa&IFal gij&i'a, cf afgioi'í ev': cittí;\>aí» 

\)iD nyiigann? 

f aö famqtócemt f'i'í(litinci ifi;fi5ii aö 
ofunDa ndúiígann? 
^oaD cc aD liáqa aD nátínganum? 
^\)aD Wt af j^oí IciDajl.' - 

cc \)or ff i)lDa t tilliti tií náóngans aú? 
■ ■^i>e>vnin bcc aD mcta gott mannoíD 

^»aD ci' baFtal cDuc éí;i'6&ur um 
ííngann.^' 

«f)\)Otnin bcr um náúnða finn aD Dcem^? 

fDornin bcr ofö nD \)itD« náðngann*? , 
^.mim (fal bm;ta í tiRiti til bvcffíl 
níii'ínganö? 

§.4. '» 
^l^Ot «c (!i)fDa tooi; ttiD nauDjíafcödno 

náánga tóovn? 

^tioi' cc h'ijtinna (!i;íDa toiD nauD(íaDDAí^, 

■Ötteivjic evu fannarlcga nauDjíaDDív? 

«p\)oi'ium h cnga olmufu aD s^fa^ 

•^ooc cv ooc (íi;íDa, cati náúnðinu í fovð^^ 

€11 vcvDi í;an» funDuvfpduv VMþ aDía/, 

ÍD 3 ^Mf ^Mt i fcœöutuim ýíuiátaft jíijfóa m'í 
tiUití ttl náiSnðanö mannofísð og 
Pi'uvuna, fólfé 03 fínaöaíí" 

p. ilii). ftyl&una í fhl)x>0vú (íítt. 

^oðviA ííi)ÍDu falla mcnn alnicnnílcga^' 
•ÖWia. (fjt;li3u falla lucnn fácDciliéícða^ 

^u^. -toö i)cfic (Suö ð^fíö < tiaiti tííí 

þi6nabanOrtiié? 

■psMJc cc cf taíl)i6na (Ft;í&a f^öecí toiD annab ? 

•§)ií^c cc cin!an(ccia mannfiuð |Ti;lDrt 'oi'O 
fína cftaq\)innu? 

^öec ec f onunnat^ Í!i)ÍDa fícííaðí toíD fini^ 
cftamann? 

^,í>a&. íp foccíDc^^cníc aD gii>va v>i& 

í)oaD cga bevnin fvá bacnceííu aD (œca.^ 
^oaD Imxit í'tfa ttl góDé uppf6|!ucö? 
ISícD J)tefviu cga focclDvacntc aD 86ng<t: ( 
-unDah becnunúm? ' 

Ötoocnin cga :beniii\ aD í;cöp(^ féc 'víír 1 
■fotijiDcariaf' ' • -4 - " ' 4* • flr ifplDa \)iD fiít liónuflufóie? 
!ðíáí)v'íf'6bóivt)inn cDuc matnióDidn bvct)tÆ 
<inö 09 jþau. "ðilia toiD fitt ^^iónu jíufólf ^ 

.^toCfvnin & ífiónufhifóíí 'a^itut;' 5 mótiatf 
~ Sjtn)ta v>iD fhm l)áfébff nt)ut 03 matí^ 

í^ií f)\jev« f)cfív' i^fívóalOiD xUt i t\M d 
unDii'fíitanna'? 

u pftcoaiDfiné fFplDa toii) wuDii'* 
fÁtana? ■ 

^^ðrm'iT: cðo; unbiífátaíntr flö ^eðOa f^ 

\)ÍD t)^t\)eíDiu'? ^ r I i * ;í§'v'í > .^tiaö egoí ífn'nenDiu'niv aö gtei'aí' 
■.í^oíjvniu á jþeici'a lífetní ^áttaO aö öera> 

'P w?híð« t^ppf\;«,öenDu\;. , aíj 8io,«<l- 

? íjiD ángDóminn? 

4 §. 3' J^M^ c3ð:tiíí)Ci>renDurnír «&. flu&f^ira?/ 
•^i^av cr IiCínDIaD í frœDunum wn ííi;(D^^ 
uvuaic í féiI)toun flítt? 

VII ^apííiíít 

1 1 ú n a g c b l a 3 u i; a ö f l u it a 

L <Suö8 op&^ 

1 
1. 

Um \m\) hifix. ©uD látiö féiina ofð nieö 

|inu ovDi? 
^Mx í ec ©iiÐé oví) aö fíiina? - 
■^^jery-iti fofati Jefúð fínum («vtf\)eiwmt 

fpcic fína Ijíinnafec' 

^uvfuín v>év' ccfi uppfvceDajl aí)nt)iuuiíT 
©ubé v4ö og tiilía meD neinf[að^> 
m^ci ojMnbecun? 

<^cjic ©uD no(íucjíatiac (ofaö aö fent» 
•nbid fpámenn? 

.^tiec cc m fFi)IDa í tiaiti tií mHr 

cðum v)éc aD (cecff of ©iiD'ð'ícDí 'í 
^i^ecð oesna cgum \)^c aD' («ca af ©uDí^ 

ocDí'^oaD 9i<)v« eswm og (áí(f 4 «$iieíí vcðiia ev jpaD m>tfamlcðt aD Ufa 
. ■05;;\;:cjnfafa_ vitnínðunftT ' • ' ; 

Sil^tó&íé cðum \>H oí) í)agn^ta ofö ticeiffv 

®uDé oi'Di fijnia fyvic? 
,f;v>i5vé. 0,(51131 csum vh' cinfanlcða 
géfa gœtuv? 

C(íi tictiíD ;ofi> tií cptitDceniié? 
3 I)\>oviu cgum uév f appEojta aD (íf*^ 
iaií í>oimni'? !!', . ■. 

^\).0vt .cv.. J^aö vitta meDaf.ttUt) ()\30Viv« 
' (íuiiiíi'iftín niannci!ia- $étuc 'favi& 

DaðoayanDí í.JDi;ðD oð ðuí'5tœt>ííi' - 
^\)al)a;not l)cjTí. toöí,iBpnfenií ef ©ui?# 
ovDir 1 ■ ; 

^it r}\)ovð fœv voc , i)nfeiHi peefínðu af 

'.■<i;®íllDé OVDÍT 

5i( ^ooi'ö .4 ooc tóilji aD Í)neí0ia(l: 
©uD^ ovDa dniinníiiðtim,? 

©Hum 'oH funDib nocfva l^Uðgun eDjt " 
íófenú af @uD§ DvDi? 

•Ö^jaí.et' taíaö i frceDunuiu um xHúk^íi 

bxMmx ©liDé oiDð? •^i'é tocðna t^ill OuÐ aD tiír pÐuðlccsa 
bibium? 

?þuufum at) minna ©uD á nauöfpniac 
'^\)orau uicD bœninní^ ' ^ 
^lí &\)Dréá ba?nin aD tcra ofíSmeDarr 
^il ()\)oré géfur bcrnin ofö f,rapt? 

-&ífií' ©úD tiítcfiD" I}^aö típi m csunv 
aD biDia'2 

Um tiiegum \>H bíbia ©ub? 

Um f)Viaö ígum tt^' fHilagi aÐ biDio: ©u& 

Um'í>waD cpm i^ét cinfum aD biDia©uD'^ 
ei'U íau anDíc^ut gccDi, f«m til?- 
' f)ei)ra' \.iovn fáíuf)iír(p* 

J^nM b(xi\ fémiDi 3efií& fíuum ícecí* 

ftoeinum? ■ ' " ' • 
^nti iuiiil)etDuv Dcottia(c3.b(eu:S<^Dic ítoi'? ■ 4yi 

^^m cc itictnínsiB 1 l^efTafaí fcœnflttnn* 

©uD foDuc á bimnuni? - ' 
^mnm fann fpv^a bcenin { ííuttu mátí 
ab 4t(F(t:a|l? ■. . 

cr meinfnðin í onnart banimii? 
Jím ^öaD bioium -to^ í fiiDiu bafninni? 
Witi I)\)flD biDium víc IfiórDu bceniimi? 
^öeu cr meinfnðin f fimtu baininnt ?.,, 
•g^örnm fann ftotta bœnin aD mxxm 

i\ meiníMðin \ fieunDu bceninni? 
«m O^flD eflum öít; aD ()uafa 

(s^.s í'"'.^^'^^^''''ðiD í ^aDic m? 
•göflö Í^ODti- oi;DiD: Símcií? > 
•PiíaD cguiji totí aD ðiera ti( £cfá bic 

< ð^tum bcDÍD tií gagtig jucD ba;ní. 

' in»i 5 5<iöit" uoi:? 

■gíjovnin ttanbcáfat; maDur: pelTa 'bcvn^ 

^*^^^ • tímanlca aceDi? 

í)öflD mcgum k>h ccfi í^cnfil, f 6 a^ 
wÉfccfi bcenf)ci)vunfl? 

vt' Díemn JiQcfurntíma gagnéíflu^? €ðut« tt^v ^ at)"T)aIfca 'dfvam uicí) hmiý 

t)œiiI}Ct)i;í)ti''?. 
^prir ^wei'iuin egum löíic. ðt) bibia auc ^ 

■ íiívlfía toot?:.; . , . . , 

J)\)er6 vegtia e«um ttéc aö bíDía^func' i 

f iiA.íti.-.rtnm,r.? «4 naatiðanum ©uD^ v»ilio'í6ta Mtac fovivbÆnit;- 
vevDa élauuaDav'? ' 

§. 6. . ■ ■ 

^cD ^tia.Da ^œtti egum "oH aD; biDia tit 

i^cfið, aD vtorac ba;uiv v>evDi '@uDi 

^ccfuauícgat;?' . 
^Mt) íjíjDív í>aD ab I)iDia i jfffw nafui?- ( 
.^Pfruijt á ofé fiálfum aö wcva í)áttaD, 

íicgav wéc toilium biDia eiuð i 

®.u,Di ^Þócfuaft? 
^\)evv ,biDÚv.í)c(tí.meD 0uum Cðin ovDum?' 
^\)encev ðétuv maDut; .bcjl: 6cDiO mcD 

egin ovDum? 
^öDVg egum ' ^tt at) gcEta, jpcðav toéc 

VMtium biDia meD peíUt b(fuui% 

fem aDviv gioit I)afa? 
^i^av ev talaD í fvceDunum uítt ]Þaö 

tvánaDaV'tvaufl ti( ©uDé/ fem v^*?' 

íðuiu aD biDia lueD- ..it Míat> iim' tímantcgn egi mti 

ito,\i v>{lðiörtiíii().nna , feiu.'iöéc egum 

^ 'l)él(li (tÐ í>iria m\l 'j iií5í(<: 
fípiolc ^^ígum Mnhun '<|0 afbiEii$\? lcnin ^anéténib? •C)>:ovnm ei' \t\m\ 
iV|0ö^^V)ei;)3uv,,manntf(fi<m^ mít)/ff{i;ninni? 

il l)\imé ðióvíil mabuc'íiinuc. fi'i(li(c\j> 

-íaí .fiv'f.'ú? 
^öab veitiv ©uD pfé t (Fítninni? 

S •f)ttjcii'iju gierií. ©ub , ofij,, þlu^taf anöhí 
til í)tieré o^inac'Öuí) ofu toeÍT^p' ; i; ííítn* 

^if'i^öoví »)íttunr iW (íulbbiiii'btfft meb 

fða fm'átornin :lfFa' aí) (Tírafí'l 

aDuttrtn''t<rii%lióía fítn>'- 
^ ^oiiu (fpni evum vét conjícmetabtc? 3P 
^íí tyiívð -^H -aD tnDutmítinaH 

Sðum »ér jopt : nD' ínCurmiimnj?' f cfá? 
^íídc ií'í ítcilaö um jfítnma í fmDunwmj? 

tt fá í)eila(sa •^\)ölDmáItít>? 
oett J^§fir. innfett í;cilegu <|welD> 

m^irtÐ,?'^' 

»f)tiaD eiia tcíjlnit meníi at> tta 09 Dtccf* 

. t qoelDmáltíOai'-fafiflnuntiiiu? 
^ 5^eria wöa ' j^eit í>(utt'aFaiiDÍ i)iíO 

btðuDinu lyg toíninu? ' ' 

^vetmn '^lióDa innfetntnððt ptbm? 

'xSjfcttDá' tiíð&nð í)afDí jfcfúo mcD inn# 
fctnínau qoelDnijáltíDat * faFtamcn* 

í)\)OD ecium ttít aD giðta íesa't: toít 
., ., mcDtefum qö.elDmá(t{Dac * faEc 

^ totib? 

í^ií ^vetí eQum «ec aD minnají 3cfú 
:Kv»ííð ftiD<pcígianDi DauDa 1 

Si\[4)m^ e8um'»éc, ab, Í6ta 
< bcri'i nflucn ^efacAr m^ltíDar? 
^sernin Eomuu(l, toa- 1'famánín9u..in<& 
3efú ZUilíó oorum grelfara/ jÞcgaic 
toíc niít'tðfum trauDiö oð DíniD? 
.f>i">0vð vttröum A>ír ^(uttafanDi í fani< 
; cinínp m«D JRcifÍÐ ( faf i'amcntiuu ? 
'íi cnDurminníng 3?fú; IRi'íjie 
étanfafanlcðu cli?u, fcm ofé vcvDí 
«r fprir fiðnit fctt í faframentinu, 
ðp .uppqtieifia ()i4 ofö/ »9 til fymf 
fn^ia ofí?: 

€c ^aö nflUof^rííCðír'(^ ttéc' ptöftjni 
. fidífa' öfð 6óur :,trtn 'to^ ðaunflihií 
■ ríí altaí'i^? , . 

^Wö. ttcpa • cjí |alí, nMjVnícðt? 

5. 4. 

|)j?aí).;je5nm to5c fprjl áb ranfafa, 'fcgo 

^ivi^ ^^Ff'VíiItum c^tt,jpr^fa:.ftíílfa.o(^?' 
.pttor<5 , Wðn.a. C0um oéc.^D ronfaEa.i^ort 

; Oíartaíd^ t titfijti tiílvdftð oa,f;an8 
friDlpccgíngar?" " " 
<§|ctMnin cgum toír aö prófa fidlfa ofiJ 

f tilliti tií toocð bcttunar áfetntngð'? 
-ööpriíðcngur óocvbuölcga tiI®uDé,ÞórpS?-; 

2r Sri^ \ vog :u>Í3ða' faisíc , ,í :iír.i f óln um ? 

ii'ðtfa fpnbitnai'? 
^afa pDrunaclrtufiii- nocfurt fiagn af aD- 
5it-;.,9án$a til .flfrrfía; ■ . altáfií? 
■.^oar cr tflíðb í tVœDunUmiUni # í)ei*; 
• f^u q\jéiDm^{tíD?f •! ■ ' ■ ■'l 

■ r 

ttm mannanna fíöafto ■aftów^* 

I 

'SKcgum toec 'ecf i jTi'éía .6: fcejl tiocuiif 
uuDivbáníngi, til DauDaiið?-,. ..: 

.igc cÆi DauDang unDi'tbö'níngUCr 4 IféíU' 
arfatiainní . fiiltnÖBUr ? . . . , 

^íjitíli'ei|íi.ít''ift'ánWcÆtai^ 
'• - 'Taíltirar- betruttae/ 'p' UU h fé'ttar* 

fcEnðinni .'fplíiírt up'pUf /qv>tDí\ -03*. 
*=*''*|^ÆD|ÍU' fpric iepmt) ' &r q»'öí! \\w 

ttlla eiíífD? , . 
^óítrccr' cr raDíegalí aD' bU (ís 'uiiDiit 
tcniDann? ' ^ 1 I)afa fi'amac ciWð tiýðDfti" og 
gaDf)V(st)ííu tiíjlnwítiðu? 

íittec^ cc fvV|í(etfía fatf(?í& f^ít t ttfr?' 
^\>orr er mióimnua' ,4 ðí»í'f)^'œC'öi^i» 

fifin öfluöfeð cinð .og ílfamínn'? 
if)oaiD tocr.Dur. af f&tunni cptir paD f)iS«: 

^V^íet timir.rfífaniinn upAjcfíafí 
í)uptinu ? 

i$)í)ernín mun. lífawínir j^d. toecDa d^ig* 
fominn ?-^ ' - ■ • 

'^toornin mun fara fprir fwn mann* 
cifiuni, feni r»erDa íffá á jcrDunuí 
Ipegar Dömé'-Dagnr fémur? 

^ttenccr mun Biifliíc opinbcríeða tmm 

(tíla menn? ^ 
^oaD mun Z^-ifluv á Démé^Dcði ««3« 
U>fa fi;iir oílmii? 4í5Mb et ciííft ííf? : 

;5t)aö ct focivDœmínflín ' tóiiv cifc 
DanDi? • 

i^iá ^toevium ' lliimu gubOvöpDtíiv' menií- 

fftíD ueva? 

aD(^ ■ ðað"'' b e fúw 'to^raf |íi(trtn 
t. f I 4 

4 

,■ tl